1

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

16 ส.ค.57 บุคคล
2 ประกาศ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ 22 ส.ค.57 วิชาการ
3 กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 2 ต.ค.57 วิชาการ  
4 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 9 ต.ค.57 วิชาการ  
5 ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2557 9 ต.ค.57 การเงิน  
         
         
         
         
         
         

การประเมินนักเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 

 

การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต
MOU ไทย-เวียดนาม