1. ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2/2560      
2. งบหน้าค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2560      
3. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
4. ผลการเรียนรวมชั้น   คลิก      
  [ม.1/1]  [ม.1/2]  [ม.1/3      
  [ม.2/1]  [ม.2/2]  [ม.2/3]  [ม.2/4]      
  [ม.3/1]  [ม.3/2]  [ม.3/3]  [ม.3/4]      
  [ม.4/1]  [ม.4/2]  [ม.4/3]  [ม.4/4]      
  [ม.5/1]  [ม.5/2]  [ม.5/3]  [ม.5/4]      
  [ม.6/1]  [ม.6/2]  [ม.6/3]  [ม.6/4]      โครงงานตารางธาตุ

ไปรษณียบัตร
๙ ตามรอยพระบาทพ่อ    
 

 
                  
อาเซียน
การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มกาญจนาฯ
การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มกาญจนาฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th