1. รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559    
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1    
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4      
  ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ      
  แผ่นพับประกาศรับสมัคร [1] [2]      
2. การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย      
  ครั้งที่ 16<<<<      
         
         
         
           
 
 

กิจกรรมแห่เทียน
พิธีไหว้ครู
พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม
และแผงคอนักเรียนใหม่
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th