1. ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 18      
         
2. ประกาศรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560    
   [รายละเอียด]   [ระดับชั้น ม.1]    [ระดับชั้น ม.4]      
   [โครงการพิเศษ]      
3. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
         
         
         
         
           
 
 

วชิราวุธรำลึก
กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20
 
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th