1. แจ้งขยายเวลารับสมัครทดสอบวิชาการ(APT)      
  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561      
  รายละเอียด      
2. ปฏิทินรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561      
3. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
         
         
         
         
         โครงงานตารางธาตุ

ไปรษณียบัตร
๙ ตามรอยพระบาทพ่อ    
 

 
                  
 
ครูพ่อครูแม่
 
   
การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มกาญจนาฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th