1. ประกาศสอบแก้ตัวก่อนอนุมัติจบหลักสูตร      
         
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560    
       
3. ประกาศเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559      
         
4. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
         
         
           

 

 
วชิราวุธรำลึก
กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20
 
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th