1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ      
  ระดับชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2561 [ประกาศ]      
  เรียงลำดับ [ระดับชั้น ม.1]   [ระดับชั้น ม.4]      
  [ห้องเรียนพิเศษ(Gifted) ระดับชั้น ม.1]      
  [ห้องเรียนวิทย์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.4]      
  [โควต้าพิเศษ]  สอบถามติดต่อ      
  ครูอัจฉรา เหลือผล : 085 8548813      
  [ประกาศห้องเรียนดนตรี ม.1 ม. 4]      
2. ปฏิทินรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561      
3. ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      โครงงานตารางธาตุ

ไปรษณียบัตร
๙ ตามรอยพระบาทพ่อ    
 

 
                  
ครูพ่อครูแม่
ทำบุญหอพัก
 
พิธีมอบปลอกแขนกรรมการนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th