1. สมาคมผู้ปกครองและครูขอเชิญประชุมใหญ่ 6 มิ.ย.59 สมาคมฯ  
  สามัญประจำปี 2559 [ระเบียบวาระการประชุม]    
  [ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ]    
2. ประกาศเรียนกรณีพิเศษ(ค่ายแพทย์ มข.) 19 พ.ค.59 วิชาการ  
         
         
         
         
         
         
           
 
 

กิจกรรมแห่เทียน
พิธีไหว้ครู
พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม
และแผงคอนักเรียนใหม่
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th