1 ประกาศผลการสอบความสามารถทางวิชาการ    
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปี 2558    
  ชิงโล่นายกมล รอดคล้าย     [ประกาศผลสอบ]      
  [คะแนนเรียงตามห้องสอบ] [คะแนนเรียงลำดับที่]      
  ** ลำดับที่ 1-10 รอการประสานงานจากโรงเรียน      
  เพื่อรับรางวัล 14 ก.ย.2558    
2 กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 11 ก.ย.2558    
3 งบหน้าค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ปรับปรุง
11 ก.ย.2558
   
4
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
22 ก.ย.2558
   
         
           
 
 

กิจกรรมแห่เทียน
พิธีไหว้ครู
พิธีครอบหมวก ประดับเข็ม
และแผงคอนักเรียนใหม่
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th