โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 731 ) 0 Bytes 731
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 1101 ) 766.73 KBs 1101
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 999 ) 355.7 KBs 999
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 970 ) 330.68 KBs 970
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 952 ) 1.29 MBs 952
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 998 ) 743 KBs 998
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 1026 ) 56.5 KBs 1026
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 962 ) 186.59 KBs 962
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 993 ) 715.5 KBs 993
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 977 ) 645 KBs 977
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 919 ) 38.47 KBs 919
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 939 ) 100.35 KBs 939
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9  2562 || อ่าน : 1196 ) 10.29 MBs 1196
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1134 ) 920.95 KBs 1134
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1072 ) 1.34 MBs 1072
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1018 ) 1.79 MBs 1018
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 980 ) 468.24 KBs 980
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13  2562 || อ่าน : 937 ) 2.19 MBs 937
 รายงานผลการสอบ ONET, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียยนและรายงานการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2560 (21  2561 || อ่าน : 1185 ) 125.3 KBs 1185
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (21  2561 || อ่าน : 1127 ) 141.44 KBs 1127


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่