การงานอาชีพและเทคโนโลยี- ข้อมูลทั่วไป


การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุวรา  อุทโท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                  นางคเณศ  นนทารักษ์                       นายชาติชาย  โพนตุแสง                            นางสาวโสทิน  สุธรรม  
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                      นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์                       นางนิภาภรณ์  วรสาร                          นางสาวธีมาพร  ฮดบุญเรือง

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com