ข้อมูลนักเรียน- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลนักเรียน

 

 
ข้อมูลนักเรียน 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ม.1 28 31 62
ม.2 21 34 64
ม.3 26 35 74
ม.4 34 33 78
ม.5 29 3439 79
ม.6 38 38 78
รวม 176 205 435

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com