คณิตศาสตร์- ข้อมูลทั่วไป


คณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์นางอัญญาภร จันทยุทธ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                  
                                                                                                                               นางวรรณา  ศรีหาตา                   นางคิณธนา  พุ่มศรี                นางโสภิดา  ศรีลำพัง
 
                                  
                                                                                                                                             นายประยงค์  จันทยุทธ                              นายอนิวรรตน์  โวหารกล้า
 

นายทศพร  โกศัลวิตร

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com