งานห้องสมุด- ข้อมูลทั่วไป


งานห้องสมุด

 

งานห้องสมุด

                   

นางสาวอุไรวรรณ  บุษมงคล      นางสาวธีมาพร  ฮดบุญเรือง
หัวหน้างาน                                 บรรณารักษ์


บรรยากาศภายในห้องสมุด

  
  
  
 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com