ศิลปะ- ข้อมูลทั่วไป


ศิลปะ

 

?กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิวัตร์  เครือศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
                                                                                                                                                        
                                                                                                               นายสุดสาคร  พลกล้า                  นายภัณกร   สุระวรนันท์                       

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com