สังคมศึกษา ศาสนาฯ- ข้อมูลทั่วไป


สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายธงชัย  กองวงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ  

 
                                                                                                                                                                          
                                                                 นางนวพร  ถึงประเสริฐ                                                  นายพิชัยศิลป์  สินธุไสย                         นางสาวกานต์มณี  บุญมี

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th   phone : 043-859127

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.kanchana.ac.th
Design by webkroox.com