วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์
 
"ภายในปี 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นองค์กรการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
สร้างคนตามหลัก
เบญจวิถี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา"
 
พันธกิจ
 
1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี
3.  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี  มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
4.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และมีความฉลาดทางอารมณ์
5.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่หลักเบญจวิถี
6.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ
7.  ส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัมนาการจัดการเรียนรู้
8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
9.  สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่