ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
               
             โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษ ของ กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2538  โดยใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกบ้านกุดสิม  ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน    มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่  ใช้ชื่อครั้งแรกว่า  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยรับนักเรียนเข้ามาเรียน  ทั้งประเภทประจำและไป - กลับ โดยจะจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์มีความพร้อมทั้งด้าน อาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นักเรียนมีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพิริยะ อุทโท  และนางบุญหนา  บุญเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ
         ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ”   เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2538      และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโรงเรียน
          ปัจจุบันนางทวีภรณ์  วรชิน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 40 คน พนักงานราชการ จำนวน 4 คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  27  คน


 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่