สภาพและข้อมูลพื้นฐาน- ข้อมูลทั่วไปสภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 

 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
คติพจน์ของโรงเรียน      อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย

คำขวัญของโรงเรียน      รักษ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาของโรงเรียน      การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์

สีประจำโรงเรียน            สีเหลืองทอง - น้ำเงิน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธมหากรุณาญาณประทานสันติสุข

อักษรย่อ                        ก.ภ.ก.ส.  หรือ  K.Ks.S         

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
                  พระพุทธมหากรุณาญาณประทานสันติสุข
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
     ราชพฤกษ์      
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
                 “องค์กรการศึกษาระดับสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีตามหลักเบญจวิถี  มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”
 
อัตลักษณ์
          “เบญจวิถี วิถีกาญจนา”
          เทิดทูน  สถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย ให้เกียรติ
 
พันธกิจ ( MISSION)
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
          2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี
          3. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
          4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีความฉลาดทางอารมณ์
          5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่หลักเบญจวิถี
          6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ
          7. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
          8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
          9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
          10. สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา
 
ยุทธศาสตร์(Strategies)
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริมความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่มีภาวะผู้นำ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์(Goals)
 1. หลักสูตรสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. มีระบบการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการวัดผลและประเมินผลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. การบริหารจัดการมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 5. มีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
 6. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
 7. มีระบบสารสนเทศและระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 8. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านการคิดและการสื่อสารโยใช้กระบวนการวิจัย
 9. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านการคิดและการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา
 10. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
 11. ผู้เรียนมีทักษาด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
 12. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
 13. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 14. ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 15. มีแหล่งเรียนรู้ภายในทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 16. มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้
 17. ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้นับการเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา
 
จุดเน้นของโรงเรียน
 
1. มุ่งเน้นการฝึกระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  การพึ่งตนเอง  การช่วยเหลือสังคม และ  
การมีมนุษยสัมพันธ์
2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ  และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. มุ่งเน้นการเพาะบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตา กรุณา
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีกิริยาท่าทางสง่างาม
4. มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล
5. มุ่งเน้นให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยได้ คนละ 1 ชิ้น และเล่นกีฬาเป็นคนละ 1 อย่าง
6. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีระเบียบวินัย  เจตคติที่ดี  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. มีความกตัญญู  สุภาพอ่อนโยน
3. เทิดทูนชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ รักความเป็นไทย
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมั่นศึกษาค้นคว้า รักการอ่าน
5. มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา และสุนทรียภาพ
 
นโยบายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  
1.  เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น 7 ประการ ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ได้แก่
      1.1 มุ่งเน้นการฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือสังคม และการมีมนุษยสัมพันธ์
      1.2  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
      1.3  มุ่งเน้นการเพาะบ่มนิสัยให้นักเรียน เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตา กรุณา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  มีกิริยาท่าทางสง่างาม
     1.4  มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล
     1.5  มุ่งเน้นให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยได้ คนละ 1 ชิ้น และเล่นกีฬาเป็นคนละ 1 อย่าง
                1.6  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                1.7  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
          2.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาครู สื่อ เทคโนโลยี เทคนิค      วิธีสอน โดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และอื่น ๆ
          3. ส่งเสริมพัฒนาการจัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  ห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในโรงเรียน
          4. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรมนุษย์  เงิน วัสดุอุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
          5. พัฒนาการจัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาทั้งบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของบุคลากร
          6. พัฒนาระบบสารสนเทศ  ทั้งข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหาร และ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
          7. รณรงค์การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
          8. รณรงค์การประหยัดการใช้พลังงานในสถานศึกษา
          9. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
โดยเน้นระบบประกันคุณภาพ  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ
   
 


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่