กลุ่มงานบริหารงานบุคคล- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0885634818
E-Mail : lovelytomster@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0812633077
E-Mail : napang_7@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางนวพร ถึงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0878629964
E-Mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0933373851
E-Mail : worachin2517@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0862397415
E-Mail : wichiansak21@gmail.com


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่