กลุ่มงานบริหารงบประมาณ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นายสุรบดินทร์ ใจเย็น
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0610475306
E-Mail : bk+root@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายประยงค์ จันทยุทธ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0872160244
E-Mail : prayyy2011@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวชยดา มูลเจริญ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0828555899
E-Mail : chayada19699@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวโสทิน สุธรรม
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0626656322
E-Mail : sothin0626656322@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสุวรา อุทโท
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0895746818
E-Mail : kruwara2511@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา บัวอาจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0910601839
E-Mail : noi1975@outlook.com

ชื่อ-สกุล : นายชาติชาย โพนตุแสง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0972687772
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0817088992
E-Mail : kreangkrai5@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิกุลศรี ดิษฐเจริญ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0971419450
E-Mail : pikulsritien@gmail.com


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่