กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ- บุคลากรบุคลากร :: กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ


ชื่อ-สกุล : นางสาลิกา เจริญชาติ
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 0821200359
E-Mail : hayata91@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 0867873902
E-Mail : Siriporn_poomiphun@yahoo.com

ชื่อ-สกุล : นางวรรณา ศรีหาตา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทรศัพท์มือถือ : 0833468471
E-Mail : wann_toy@windowslive.com


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่