รายงานผลข้อตกลงการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 -โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ด้วย SUTDENT BASED
(นักเรียนเป็นฐาน)

- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

- กิจกรรมดนตรีศรีกาญจนา

- โครงการคนดีศรีกาญจนา

- กิจกรรมอบรมครูในการจัดนำหลักการทรงงาน
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนให้เกิดความยั่งยืน

[รายละเอียดโครงการ]

- กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรม [รายละเอียดโครงการ]

- กิจกรรมฝึกระเบียบแถว

- กิจกรรมออมวันละบาท

- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์


- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ

- กิจกรรมปลูกผักสวนเศรษฐกิจพอเพียง         


 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th