การบริหารงานบุคคล :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โทร:091-8657086 -


นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โทร:091-8657086 -


นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โทร:091-8657086 -


นางนวพร ถึงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทร:087-8629964 -


นางนวพร ถึงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทร:087-8629964 -


นางนวพร ถึงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทร:087-8629964 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง