ประวัติของโรงเรียน

    

   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิเศษของ กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2538  โดยใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกบ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า  อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน  มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่ ใช้ชื่อครั้งแรกว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯโดยรับนักเรียน เข้ามาเรียนทั้งประเภทประจำและไป - กลับ โดยจะจัดให้เป็น โรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์มีความพร้อมทั้งด้าน อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นักเรียนมีความประพฤติเป็นที่พึง ประสงค์ของสังคมและ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมี  นายพิริยะ   อุทโท  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

3


       ต่อมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามโรงเรียนว่า “ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาฬสินธุ์”  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2538  และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น องค์ประธานพิธีเปิดโรงเรียน ปัจจุบันมี นางบุญหนา  บุญเรือง เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน  มีข้าราชการครู จำนวน 60 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  43  คน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน        

๑. รัศมีเหนือพระมหาพิชัยมงกุฎและพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
๒. พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง
๓. โบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทองมีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีเหลืองทองใต้
พระปรมาภิไธยย่อ

คติพจน์         อกตํ ทุกฺกฎํ เสยฺโย (ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า)
คำขวัญ         รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปรัชญาของโรงเรียน   การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
สีประจำโรงเรียน           เหลืองทองน้ำเงิน
          เหลืองทอง   แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
          น้ำเงิน          หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธมหากรุณาญาณประทานสันติสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน           ราชพฤกษ์






จำนวนบุคลากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

จำนวนบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหารโรงเรียน

4

2

6

ข้าราชการครู

21

28

49

พนักงานราชการ

2

3

5

ลูกจ้างประจำ

2

-

2

ลูกจ้างชั่วคราว *

    * ครูปฏิบัติหน้าที่สอน

3

5

8

    * ครูหอพัก

3

3

6

    * เจ้าหน้าที่

2

7

9

    * รักษาความปลอดภัย

4

-

4

    * คนงาน

4

17

21

รวม

45

65

110

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

ม.1

50

45

95

ม.2

59

51

110

ม.3

40

42

82

ม.4

48

53

101

ม.5

43

76

119

ม.6

61

33

94

รวม

301

300

601

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกรฎาคม 2557