แผนผังโรงเรียน

แผนผังห้องเรียน


ชั้นที่ 1ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

อาคารสถานที่

อาคารเรียน

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารศูนย์กีฬา

เรือนพยาบาล