ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2548
 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปี 2548
 3. สถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดกาสินธุ์ (ส.บ.ก.) ปีการศึกษา 2549
 4. โรงเรียนรักการอ่าน กลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ปีการศึกษา 2549
 5. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2550
 6. ห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ปีการศึกษา 2550
 7. โรงเรียนรักการอ่านชนะเลิศลำดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา 2550
 8. ชนะเลิสการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ปีการศึกษา 2551
 9. รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 ประเภทไม่เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันเซปักตระกร้อนักเรียน สพฐ. มาราธอน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมดอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
 10. รางวัลชนะเลิศประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา  ปี 2552
 11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่น ปี 2552 กระทรวงศึกษาธิการ
 12. รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2552
 13. ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 5 การแข่งอัจฉริยภาพทางภาษาไทยงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. ต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  ประจำปี 2552 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 15. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 9 (2552) จำนวน 77 คน สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 100
 16. ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการและธนาคารออมสิน ปี 2553
 17. ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ประเภท ห้องสมุดมีชีวิต (โรงเรียนขนาดกลาง) ของสหวิทยาเขตวงนารายณ์ปี 2554

ผลงานนักเรียน

 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 180 IQ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี 2554
 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 180 IQ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี 2554
 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน สพม.24
 5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาจีน สพม.24
 6. รางวัลชนะเลิสอันดับ 1 ( แข่งท่องกลอนภาษาจีน) สพม 24
 7. รางวัลชนะเลิศ การแข่งการตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 8. ตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภาได้อันดับ 4 เกียรติบัตรชนะเลิศตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
 9. ชนะเลิศบาสเกตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง สพฐ. เกมส์ระดับภาคเข้าร่วมการแข่ขันชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 6 ก.ย. 2555 สพฐ.
 10. ชนะเลิศบาสเกตบอล ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาค สพม.24
 11. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2556 นางสาวศิรินภา สุลำนาจ
 12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ พิธีกรให้ความรู้โครงการ Thailand Go Green ปี 2556 นางสาวมาลิตา พรมโสภาและนางสาวเจนจิรา แหขุนทด

           13. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน(Story telling) ม.4-6                  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
                 นางสาวณัฐนรี น้อยนาง