บุคลากรในกลุ่มสาระภาษาไทย
 

นางนิตยา พลกล้า

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายสุจิตร นิลคำ

ครู คศ.3

 

นางสาวอุไรวรรณ บุษมงคล

ครู คศ.3

 

นางสาวอภิรดี เสนาลอย

ครู คศ. 2

 

นางวรรณภา วัดเข้าหลาม

พนักงานราชการ