บุคลากรในกลุ่มสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางอัญญาภร จันทยุทธ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายประยงค์ จันทยุทธ

ครู คศ.3

นายอโศก หอมหวล

ครู คศ.2

 

นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า

ครู คศ.2

 

นายสุรบดินทร์ ใจเย็น

ครู คศ.1

นางโสภิดา ศรีลำพัง

ครู คศ.1

นางอัจฉรา เหลือผล

ครู คศ.1

 

 

นายทศพร โกศัลวิตร

พนักงานราชการ