บุคลากรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 

นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางสาวชยดา มูลเจริญ

ครู ค.ศ.3

นางหฤทัย นวลบัตร

ครู ค.ศ.3

นางคิณธนา พุ่มศรี

ครู ค.ศ.3

นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์

ครู ค.ศ.2

นายบุญชัย ไกรวรรณ

ครู ค.ศ.2

นางสาวขนิษฐา ชัยศรีลา

ครู ค.ศ.2

=

นางอนุรักษ์ พื้นอินทร์

ครู ค.ศ.2

นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์

ครู ค.ศ.2

นางสาลิกา เจริญชาติ

ครู ค.ศ.2

นายภาณุพงค์ แสนท้าว

ครู ค.ศ.2

นางสาวสุทิศา บรรยง

ครู ค.ศ.1

นางวิภาพร สวัสดิภาพ

ครู ค.ศ.1

นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

ครู ค.ศ.1

นางสาวญาติมา เชื้อคมตา

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน

นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน