กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นายธงชัย กองวงษา

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางปาริชาติ ยุระพันธ์

ครู ค.ศ.3

นายจำนง เศษฤทธิ์

ครู ค.ศ.3

นางนวพร ถึงประเสริฐ

ครู ค.ศ.3

นางณิชาภา สระบงกช

ครู ค.ศ.3

 

นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย

ครู ค.ศ.1