กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางกตัญญู โพนตุแสง

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายสายันต์ หิรัตพรม

ครู ค.ศ.2