กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายสุดสาคร พลกล้า

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายนิวัตร์ เครือศรี

ครู ค.ศ.1

 

นายภัณกร สุระวรนันท์

พนักงานราชการ