กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นางสุวรา อุทโท

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์

ครู ค.ศ.3

นายชาติชาย โพนตุแสง

ครู ค.ศ.3

นายเกรียงไกร รัตนศรีหา

ครู ค.ศ.3

นางคเณศ นนทารักษ์

ครู ค.ศ.3

นางนิภาภรณ์ วรสาร

ครู ค.ศ.2

นางสาวนภาพร อัยวรรณ์

ครู ค.ศ.2

นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี

ครู ค.ศ.1

TEST

นางปนัดดา บัวอาจ

พนักงานราชการ