กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายจุมพล วงษ์ศร

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางอภินันท์ พิลายนต์

ครู ค.ศ.3

นางณัฐชฎา วิชัยโย

ครู ค.ศ.3

นางสุรชา เวินชุม

ครู ค.ศ.1

นางศรีปทุม เศษฤทธิ์

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน

ครูเวียดนาม