กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์

"พัฒนาระบบอย่างบริหารงานบุคคลมประสิทธิภาพ

ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล

เป็นที่พึงพอใจของบุคลากร"

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงาน

 

บุคลากรในกลุ่มงาน

นายประสาท บรรยง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล


 

นางนวพร ถึงประเสริฐ

งานบุคลากร

นางสาวสุรชา เวินชุม

งานบุคลากร

นางอนุรักษ์ พื้นอินทร์

งานธุรการ

 

นางกาญจนา ดวงรุ่ง

งานธุรการ