กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วิสัยทัศน์
              

ยิ้มบริการ    งานฉับไว     ใส่ใจกิจของท่าน แผนงานนำสมัย 

โปร่งใสพัสดุการเงิน  ติดตามประเมินทุกระยะ”

พันธกิจ

  • จัดบรรยากาศการทำงานให้มีความเป็นกันเอง ผู้มาติดต่อมีความประทับใจ
  • จัดห้องทำงานให้สะอาดเป็นระบบระเบียบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา
  • พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย
  • วางแผนกลยุทธ์ในการทำงานโดยใช้ระบบ 5ส. เข้าช่วย
  • มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้
  • จัดระบบการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด มีประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงาน

บุคลากรในกลุ่มงาน

นายจำนง เศษฤทธิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นางสุวรา อุทโท

งานการเงิน

นางสาวชยดา มูลเจริญ

งานการเงินนายชาติชาย โพนตุแสง

งานแผนงานนางอภินันท์ พิลยนต์

งานพัสดุและสินทรัพย์

นายประยงค์ จันทยุทธ

งานแผนงาน

นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า

งานแผนงาน

นางคเณศ นนทารักษ์

งานพัสดุและสินทรัพย์นางสาวสุทิศา บรรยง

งานประกันสังคม

นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

งานบัญชี

 

 

นางขวัญตา ศรีลำไพ

เจ้าหน้าที่บัญชี