กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วิสัยทัศน์
“ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
   พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม   เป็นผู้นำเทคโนโลยี   
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ


1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ
2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแส สังคมโลก
3.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
4.  พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ความเป็นสากล  และความเป็นผู้นำทางวิชาการ 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงาน


 

บุคลากรในกลุ่มงาน

นายไกรวร แสงชมภู

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอโศก หอมหวล

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางหฤทัย นวลบัตร

ครู คศ.3

งานประกันคุณภาพ

นางคิณธนา พุ่มศรี

ครู คศ.3

งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวนภาพร อัยวรรณ์

ครู คศ.2

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางนิภาภรณ์ วรสาร

ครู คศ.2

งานทะเบียนและวัดผล

นายภาณุพงค์ แสนท้าว

ครู คศ.2

งานบริหารหลักสูตร

นางอัจฉรา เหลือผล

ครู คศ.1

งานสถิติและการสอน

นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี

ครู คศ.1

งานนิเทศการสอน

นาวสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง

พนักงานราชการ

บรรณารักษ์

นางวรรณภา วัดเข้าหลาม

พนักงานราชการ

งานห้องสมุด

 

นางสาวพัชรินทร์ สุ่มมาตร

ครูปฏิบัติหน้าที่สอน

งานธุรการ