กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

วิสัยทัศน์

“รู้รักษ์ระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำเยี่ยม
เตรียมก้าวตามทฤษฎีใหม่  ใส่ใจสามัคคี”

 

โครงสร้างการบริหารงาน

บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นางรติกรณ์ แสบงบาล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางปาริชาติ ยุระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุจิตร นิลคำ

ครู คศ.3

นางณัฐชฎา วิชัยโย

ครู คศ.3

นางคเณศ นนทารักษ์

ครู คศ.3

นายสุดสาคร พลกล้า

ครู คศ.2

นายบุญชัย ไกรวรรณ

ครู คศ.3

นางวิภาพร สวัสดิภาพ

ครู คศ.2นายสายันต์ หิรัตพรม

ครู คศ.2

นางโสภิดา ศรีลำพัง

ครู คศ.1