กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ

บุคลากรในกลุ่มงาน

นายศักดิ์ถาวร วรชิน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ

นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์

ครู คศ.2

นางสาลิกา เจริญชาติ

ครู คศ.2
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์

ครู คศ.1

นายสุรบดินทร์ ใจเย็น

ครู คศ.1

นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน

นางสาวสายสมร บุญแสน

เจ้าหน้าที่อนามัย

นางสาวญาติมา เชื้อคมตา

ครูหอพักหญิง

นางสาวสายสมร โคกลือชา

ครูหอพักหญิง

นายราวี พงษ์ขจร

ครูหอพักชาย

นางสาวปิยดา ชูราษี

ครูหอพักหญิง

นางสาวณัฐวดี ชูวัง

ครูหอพักหญิง