เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุรบดินทร์ ใจเย็น
 


ผลงานวิชาการ            รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
                                        เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                       โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD
ผู้ศึกษาค้นคว้า             นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
พ.ศ.                               2559

                                                          บทคัดย่อ     


                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
(1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STADให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  80/80   (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ
STAD  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD (4) พื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 31 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซึ่งได้มาโดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แบบทดสอบย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.87 มีค่าอำนาจจำแนก
(B) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
        1. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.38/82.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

        2. ค่าดัชนีประสิทธิผลโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.7156 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD มีความรู้ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.56
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง

        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตามรูปแบบ STAD ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STADหลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD
อยู่ในระดับมากที่สุด         


 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th