เผยแพร่ผลงานวิชาการครูณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
 


ชื่อเรื่อง    
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT
                         วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ผู้รายงาน        ณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์ 

โรงเรียน         กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

ปีที่ศึกษา         2559

บทคัดย่อ 

                การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบ
4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องคลื่นกล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  70/70 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรม
การเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องคลื่นกลสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องคลื่นกล และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยรูปแบบการสอน
แบบ 4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องคลื่นกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีารศึกษา 2559 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยรูปแบบการสอน แบบ 4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องคลื่นกลสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 8  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือกจำนวน จำนวน  40  ข้อ มีค่าอำนาจ จำแนก เท่ากับ  0.20 – 0.80 ค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

                ผลการศึกษาพบว่า
                ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ 78.48/79.69 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.72 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  เรื่องคลื่นกล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องคลื่นกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด


 


 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th