วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

"เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ควบคู่ความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความพอเพียง "

 

พันธกิจของโรงเรียน
1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี  ที่มีภาวะผู้นำ
4.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และมีความฉลาดทางอารมณ์
5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
6.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียน  เป็นฐาน (SBM)
8.  สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กรภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ จัดการศึกษา
9.  สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          Mission

 1. Develop  curriculum  and  students  to  be  World  Class  Standard.
 2. Promote  and  develop  students  to  be  excellent  in  science,  mathematics, and  technology.
 3. Promote  students  to  be  gentlemen  and  ladies  and  to  have  leadership. 
 4. Promote  students  to  have  an  appreciation  of  aesthetics  in  art  music  and  sport  as  well  as  emotional  intelligence.
 5. Develop  effective  learning  resources  and  learning  materials.
 6. Develop  teachers  and  educational  personnels   to  reach  professional  standards.
 7. Develop  an  effective  school   management  system  via  School – Based  Management.
 8. Promote  parent,  community, local  wisdom, government, and  the  private  sector  to  participate  in  education  management.
 9. Continue  the  sufficiency   economy  philosophy.

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

 1. พัมนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริมความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่มีภาวะผู้นำ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
1.   หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากล
2.   นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.   นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย  2 ภาษา
4.   นักเรียนล้ำหน้าทางความคิด
5.   นักเรียนสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
6.   นักเรียนสามารถร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
7.   นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
8.   นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี
9.   นักเรียนมีภาวะผู้นำ
10.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ
11.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
12.  แหล่งการเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
13.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพได้มาตรฐาน วิชาชีพ
14.  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ
15.  โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและ เอกชน
16.  โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาจาก  สมศ.
17.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
18.  โรงเรียนมีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารโรงเรียน
19.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง