การประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2557
 

       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557