ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4
 


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560
[ประกาศรายชื่อ]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    [คะแนนเรียงตามห้องสอบ]
                                            [คะแนนเรียงตามลำดับที่]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    [คะแนนเรียงตามห้องสอบ]
                                            [คะแนนเรียงตามลำดับที่]
[โควตาพิเศษ]
[ห้องเรียนพิเศษ ม.1]
[ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.4]

ประมาณการค่าใช้จ่าย
          [ประมาณการค่าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวของนักเรียนประจำ]

          [ประมาณการค่าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวของนักเรียนไปกลับ]

          [ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียนใหม่]

          [ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6]

หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกระดับชั้น, ทุกโควตา รายงานตัวและ

มอบตัวในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกฯ

เอกสารประกอบการรายงานตัวตามใบปะหน้าประกาศ

ติดต่อสอบถาม

รอง.ไกรวร แสงชมภู 087-428-0020 (กลุ่มบริหารงานวิชาการ)

นายอโศก หอมหวล   085-811-0460 (วิชาการ)

นางสาวชยดา มูลเจริญ 082-855-5899 (การเงิน)


 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th