ประกาศสอบแก้ตัวก่อนอนุมัติจบหลักสูตร
 


ประกาศสอบแก้ตัวก่อนอนุมัติจบหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559
 
[ประกาศสอบแก้ตัว]   [แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว]
[รายงานผลการเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน]
[เบอร์โทรศัพท์บุคลากรครู]         


 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th