อาเซียน
 

สหวิทยาเขตวงนารายณ์ได้จัดกิจกรรมอาเซียนขึ้น ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียน

         


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th