การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย
กลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยน
ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th www.kanchana.ac.th