โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาศทรงพระชนมายุ ๕ รอบ