กลุ่มบริหารงานวิชาการ :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นำเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” พันธกิจ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก 3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 4. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ความเป็นสากล และความเป็นผู้นำทางวิชาการ

นางหฤทัย นวลบัตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:098-1811140 -


นางหฤทัย นวลบัตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:098-1811140 -


นางหฤทัย นวลบัตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:098-1811140 -


นางคิณธนา พุ่มศรี
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-8584339 -


นายนิวัตร์ เครือศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:087-0538842 -


นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:061-4949654 -


นายสุดสาคร พลกล้า
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3508010 -


นางณัฐชฎา วิชัยโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-4177879 -


นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2397415 -


นางคิณธนา พุ่มศรี
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-8584339 -


นายนิวัตร์ เครือศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:087-0538842 -


นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:061-4949654 -


นายสุดสาคร พลกล้า
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3508010 -


นางณัฐชฎา วิชัยโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-4177879 -


นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2397415 -


นางคิณธนา พุ่มศรี
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-8584339 -


นายนิวัตร์ เครือศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:087-0538842 -


นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:061-4949654 -


นายสุดสาคร พลกล้า
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3508010 -


นางณัฐชฎา วิชัยโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-4177879 -


นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2397415 -


นางวรรณา ศรีหาตา
งานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3468471 -


นางสาวอภิรดี เสนาลอย
หัวหน้างานห้องสมุด
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:088-5634818 -


นางสาวสุนิษา เหลาคา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:095-3058237 -


Mrs. Melinda Anne Grimaldi
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:064-8676621 -


Mr. Joshua Paul Grimaldi
ครูอาสาสมัคร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:064-8676313 -


นางวรรณา ศรีหาตา
งานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3468471 -


นางสาวอภิรดี เสนาลอย
หัวหน้างานห้องสมุด
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:088-5634818 -


นางสาวสุนิษา เหลาคา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:095-3058237 -


Mrs. Melinda Anne Grimaldi
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:064-8676621 -


Mr. Joshua Paul Grimaldi
ครูอาสาสมัคร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:064-8676313 -


นางวรรณา ศรีหาตา
งานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3468471 -


นางสาวอภิรดี เสนาลอย
หัวหน้างานห้องสมุด
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:088-5634818 -


นางสาวสุนิษา เหลาคา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:095-3058237 -


Mrs. Melinda Anne Grimaldi
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:064-8676621 -


Mr. Joshua Paul Grimaldi
ครูอาสาสมัคร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:064-8676313 -