กลุ่มบริหารงานวิชาการ :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นำเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” พันธกิจ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก 3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 4. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ความเป็นสากล และความเป็นผู้นำทางวิชาการ

นายจุมพล วงศ์ษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:062-9942206 -


นายจุมพล วงศ์ษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:062-9942206 -


นายจุมพล วงศ์ษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:062-9942206 -


นางหฤทัย นวลบัตร
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:098-1811140 -


นางหฤทัย นวลบัตร
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:098-1811140 -


นางหฤทัย นวลบัตร
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:098-1811140 -


นางคิณทนา พุ่มศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-8584339 -


นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:061-4949654 -


นายธงชัย กองวงษา
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:084-7974576 -


นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครู
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:087-9460335 -


นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:063-9739858 -


นางอัจฉรา เหลือผล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:085-8548813 -


นางอุไรวรรณ บุษมงคล
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2345252 -


นายสุดสาคร พลกล้า
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3508010 -


นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-4177879 -


นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2397415 -


นางสาวชฎาธาร พิมเสน
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:099-4574241 -


นางคิณทนา พุ่มศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-8584339 -


นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:061-4949654 -


นายธงชัย กองวงษา
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:084-7974576 -


นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครู
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:087-9460335 -


นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:063-9739858 -


นางอัจฉรา เหลือผล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:085-8548813 -


นางอุไรวรรณ บุษมงคล
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2345252 -


นายสุดสาคร พลกล้า
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3508010 -


นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-4177879 -


นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2397415 -


นางสาวชฎาธาร พิมเสน
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:099-4574241 -


นางคิณทนา พุ่มศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-8584339 -


นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:061-4949654 -


นายธงชัย กองวงษา
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:084-7974576 -


นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครู
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:087-9460335 -


นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:063-9739858 -


นางอัจฉรา เหลือผล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:085-8548813 -


นางอุไรวรรณ บุษมงคล
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2345252 -


นายสุดสาคร พลกล้า
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:083-3508010 -


นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-4177879 -


นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:086-2397415 -


นางสาวชฎาธาร พิมเสน
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:099-4574241 -


นายวิทวัส บุญไสว
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:062-3246305 -


ว่าที่ร้อยตรีณิชาภัทร พรมรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:091-7103959 -


นายวิทวัส บุญไสว
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:062-3246305 -


ว่าที่ร้อยตรีณิชาภัทร พรมรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:091-7103959 -


นายวิทวัส บุญไสว
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:062-3246305 -


ว่าที่ร้อยตรีณิชาภัทร พรมรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร:091-7103959 -E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง