กลุ่มบริหารงานงบประมาณ :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    วิสัยทัศน์ “ยิ้มบริการ งานฉับไว ใส่ใจกิจของท่าน แผนงานนำสมัย โปร่งใสพัสดุการเงิน ติดตามประเมินทุกระยะ” พันธกิจ 1. จัดบรรยากาศการทำงานให้มีความเป็นกันเอง ผู้มาติดต่อมีความประทับใจ 2. จัดห้องทำงานให้สะอาดเป็นระบบระเบียบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา 3. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย 4. วางแผนกลยุทธ์ในการทำงานโดยใช้ระบบ 5ส. เข้าช่วย 5. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ 6. จัดระบบการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด มีประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวชยดา มูลเจริญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:082-8555899 -


นางสาวชยดา มูลเจริญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:082-8555899 -


นางสาวชยดา มูลเจริญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:082-8555899 -


นางชนิดาภา พิลายนต์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:093-4817201 -


นายกิตติกรณ์ ศรีนัครินทร์
หัวหน้าแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:083-2894313 -


นางชนิดาภา พิลายนต์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:093-4817201 -


นายกิตติกรณ์ ศรีนัครินทร์
หัวหน้าแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:083-2894313 -


นางชนิดาภา พิลายนต์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:093-4817201 -


นายกิตติกรณ์ ศรีนัครินทร์
หัวหน้าแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:083-2894313 -


นางสุวรา อุทโท
งานการเงิน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:089-5746818 -


นายภาณุพงศ์ แสนท้าว
งานบัญชี
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:082-1511393 -


นายประยงค์ จันทยุทธ
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล/นายทะเบียนโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:087-2160244 -


นางคเณศ นนทารักษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์,งานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:064-0490725 -


นางสุวรา อุทโท
งานการเงิน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:089-5746818 -


นายภาณุพงศ์ แสนท้าว
งานบัญชี
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:082-1511393 -


นายประยงค์ จันทยุทธ
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล/นายทะเบียนโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:087-2160244 -


นางคเณศ นนทารักษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์,งานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:064-0490725 -


นางสุวรา อุทโท
งานการเงิน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:089-5746818 -


นายภาณุพงศ์ แสนท้าว
งานบัญชี
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:082-1511393 -


นายประยงค์ จันทยุทธ
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล/นายทะเบียนโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:087-2160244 -


นางคเณศ นนทารักษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์,งานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:064-0490725 -


นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:089-2166667 -


นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:089-2166667 -


นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร:089-2166667 -