การบริหารงานบุคคล :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โทร:091-8657086 -


นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โทร:091-8657086 -


นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
โทร:091-8657086 -


นางนวพร ถึงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทร:087-8629964 -


นางนวพร ถึงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทร:087-8629964 -


นางนวพร ถึงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
การบริหารงานบุคคล
โทร:087-8629964 -E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง