กลุ่มบริหารงานทั่วไป :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    วิสัยทัศน์ “รู้รักษ์ระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำเยี่ยม เตรียมก้าวตามทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสามัคคี” พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 2. ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตยให้นักเรียนนำ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคมอย่างมี ความสุข 3. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพ อย่าง ต่อเนื่อง 5. สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในทุกด้าน

นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:088-5618364 -


นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:088-5618364 -


นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:088-5618364 -


นางวิภาพร สวัสดิภาพ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-9453346 -


นางวิภาพร สวัสดิภาพ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-9453346 -


นางวิภาพร สวัสดิภาพ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-9453346 -


นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-2299919 -


นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-0538842 -


นายสุจิตร นิลคำ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:083-1488488 -


นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:088-5634818 -


นางกตัญญู โพนตุแสง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:064-5785833 -


นายชาติชาย โพนตุแสง
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:097-2687772 -


นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-2299919 -


นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-0538842 -


นายสุจิตร นิลคำ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:083-1488488 -


นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:088-5634818 -


นางกตัญญู โพนตุแสง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:064-5785833 -


นายชาติชาย โพนตุแสง
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:097-2687772 -


นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-2299919 -


นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-0538842 -


นายสุจิตร นิลคำ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:083-1488488 -


นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:088-5634818 -


นางกตัญญู โพนตุแสง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:064-5785833 -


นายชาติชาย โพนตุแสง
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:097-2687772 -E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง