กลุ่มบริหารงานทั่วไป :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    วิสัยทัศน์ “รู้รักษ์ระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำเยี่ยม เตรียมก้าวตามทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสามัคคี” พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 2. ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตยให้นักเรียนนำ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคมอย่างมี ความสุข 3. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพ อย่าง ต่อเนื่อง 5. สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในทุกด้าน

นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:091-8657086 -


นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:091-8657086 -


นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:091-8657086 -


นางโสภิดา ศรีลำพัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-2299919 -


นางโสภิดา ศรีลำพัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-2299919 -


นางโสภิดา ศรีลำพัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-2299919 -


นางนิตยา พลกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานสภานักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:086-8616291 -


นางนิตยา พลกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานสภานักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:086-8616291 -


นางนิตยา พลกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานสภานักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:086-8616291 -


นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-9460335 -


นางอัจฉรา เหลือผล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:085-8548813 -


นางนิภาภรณ์ วรสาร
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:098-2242996 -


นางกตัญญู โพนตุแสง
งานอนามัย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:064-5785833 -


นายชาติชาย โพนตุแสง
งานอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:097-2687772 -


นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-9460335 -


นางอัจฉรา เหลือผล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:085-8548813 -


นางนิภาภรณ์ วรสาร
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:098-2242996 -


นางกตัญญู โพนตุแสง
งานอนามัย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:064-5785833 -


นายชาติชาย โพนตุแสง
งานอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:097-2687772 -


นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:087-9460335 -


นางอัจฉรา เหลือผล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:085-8548813 -


นางนิภาภรณ์ วรสาร
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:098-2242996 -


นางกตัญญู โพนตุแสง
งานอนามัย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:064-5785833 -


นายชาติชาย โพนตุแสง
งานอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:097-2687772 -


นายณัฐวุฒิ วงษา
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:062-3469556 -


นายสิทธิกร อาษาวุธ
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:085-4580366 -


นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:089-5760447 -


นายณัฐวุฒิ วงษา
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:062-3469556 -


นายสิทธิกร อาษาวุธ
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:085-4580366 -


นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:089-5760447 -


นายณัฐวุฒิ วงษา
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:062-3469556 -


นายสิทธิกร อาษาวุธ
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:085-4580366 -


นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร:089-5760447 -