กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

    วิสัยทัศน์ “นักเรียนประจำมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะชีวิต” พันธกิจ 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีภายในหอพักให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนประจำ 2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนประจำ 3. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย 4. ส่งเสริมบรรยากาศในหอพักให้อบอุ่นเหมือนบ้านของนักเรียนเอง 5. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาระเบียบ วินัย และจิตสาธารณะของนักเรียนประจำ 6. พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนประจำ

นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:093-337385 -


นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:093-337385 -


นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:093-337385 -


นางสาวศิริพร ภูมิพันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:086-7873902 -


นางสาวศิริพร ภูมิพันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:086-7873902 -


นางสาวศิริพร ภูมิพันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:086-7873902 -


นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:082-1170358 -


นายทศพร โกศัลวิตร
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:061-9586520 -


นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:0644351921 -


นางสาวสุภาพร พัสดร
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครุผู้สอน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:093-3828425 -


นางสาวชญานิศา เชื้อคมตา
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:083-5497935 -


นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:082-1170358 -


นายทศพร โกศัลวิตร
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:061-9586520 -


นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:0644351921 -


นางสาวสุภาพร พัสดร
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครุผู้สอน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:093-3828425 -


นางสาวชญานิศา เชื้อคมตา
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:083-5497935 -


นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:082-1170358 -


นายทศพร โกศัลวิตร
ครุวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:061-9586520 -


นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:0644351921 -


นางสาวสุภาพร พัสดร
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครุผู้สอน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:093-3828425 -


นางสาวชญานิศา เชื้อคมตา
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:083-5497935 -


นางสาวสายสมร โคกลือชา
ครูหอพัก
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:089-7103413 -


นายราวี พงขจร
ครูหอพัก
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:087-9482819 -


นางสาวสายสมร โคกลือชา
ครูหอพัก
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:089-7103413 -


นายราวี พงขจร
ครูหอพัก
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:087-9482819 -


นางสาวสายสมร โคกลือชา
ครูหอพัก
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:089-7103413 -


นายราวี พงขจร
ครูหอพัก
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ
โทร:087-9482819 -E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง