ประวัติความเป็นมา :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่111 : 2021-10-02 08:34:15 | โดย : aaa | เปิดอ่าน : 1573

ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

           

          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษ ของ กรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2538  โดยใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกบ้านกุดสิม  ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน    มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่  ใช้ชื่อครั้งแรกว่า  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยรับนักเรียนเข้ามาเรียน  ทั้งประเภทประจำและไป - กลับ โดยจะจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์มีความพร้อมทั้งด้าน อาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นักเรียนมีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพิริยะ อุทโท  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

         ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ”   เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2538    และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน                            การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

อักษรย่อของโรงเรียน                   ก.ภ.ก.ส.     K.KS.S

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน           พระพุทธมหากรุณาญาณประทานสันติสุข

 

คำขวัญ                                        รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

 

คติพจน์ของโรงเรียน                   อกตํ  ทุกกฎํ  เสยฺโย   ( ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า )


สีประจำโรงเรียน                         เหลืองทอง - น้ำเงิน

                เหลืองทอง  แทน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

                น้ำเงิน      หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                   ราชพฤกษ์

ชื่อไฟล์ : 1639109147_01 (2).jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109147_08.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109147_010.JPG file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109147_011.JPG file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109147_11.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109147_028.JPG file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109147_school7.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1639109466_90071151_2862670960438792_4052196253868490752_o.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก