ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ทำเนียบผู้บริหาร


ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งช่วงเวลา
1นายพิริยะ  อุทโทผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน22 มิ.ย.2538-9 เม.ย.2539
2นายพิริยะ  อุทโท
ครูใหญ่10 เม.ย.2539-25 มี.ค.2540
3นายพิริยะ  อุทโท
อาจารย์ใหญ่6 มี.ค.2540-4 ต.ค.2541
4นายพิริยะ  อุทโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน5 ต.ค.2541-19 ม.ค.2553
5นางบุญหนา  บุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียน19 ม.ค.2553-30 ก.ย.2560
6นายไกรวร  แสงชมภูรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน1 ต.ค.2560- พ.ค.2561
7นางทวีภรณ์  วรชินผู้อำนวยการโรงเรียน16 พ.ค.2561-30 กันยายน 2566
8นายรชธร  สุวรรณหารผู้อำนวยการ11 ตุลาคม 2566-ปัจจุบันข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก