เผยแพร่ผลงานวิชาการนายสมพล สกุลฮูฮา :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  • เผยแพร่ผลงานวิชาการนายสมพล สกุลฮูฮา
    การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
    เผยแพร่วันที่111 : 2023-11-16 16:38:12 | โดย : aaa | เปิดอ่าน : 300

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย

นายสมพล  สกุลฮูฮา

ปีที่ทำวิจัย 2565


บทคัดย่อ

              การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสง วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-Based Learning) 2) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม ศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียน หนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 3) เพื่อทดลองรูปแบบการนิเทศการ จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 4) เพื่อ ประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า รูปแบบการนิเทศการจัดการ เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จากการ วิเคราะห์เอกสาร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการดำเนินงาน 4) ปัจจัยความสำเร็จ


2. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียน หนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการดำเนินงาน 4) ปัจจัยความสำเร็จ 5) ผู้นิเทศ

รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


3. ผลการทดลองรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัด การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ในการทดลองรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 1) ผลการทดสอบความรู้ของครู พบว่า หลังการอบรมครูมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สูงขึ้นกว่าก่อนอบรม 2) หลังการนิเทศ ครั้งที่ 2 ครูมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สูงกว่าครั้งที่ 1 3) ความสามารถของนักเรียน ในการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมาก


4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการ จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 1) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการ เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 2) ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ

ชื่อไฟล์ : 1700127492_04บทคัดย่อไทย (1).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1700127492_04บทคัดย่อไทย (1).pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก