การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีความ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งงาน

    ๑. ครูปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาภาษาจีน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

    ๒. ครูปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาชีววิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

    ๓. ครูปฏิบัติหน้าที่สอน สาขาวิชาเคมี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

    ๒.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับคัดเลือก มีดังนี้

           ๑) มีสัญชาติไทย

           ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

           ๓) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

           ๔) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่อยู่ในระหว่าง ต้องคดี

    ๒.๒ คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่ง

          ๑) ตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่สอนทุกสาขาวิชามีใบประกอบวิชาชีพครู

          ๒) มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามตำแหน่งที่สอน

          ๓) มีความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาความก้าวหน้าในงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอ สามารถอุทิศตนให้กับการ ทำงานของโรงเรียนและราชการโดยรวมได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิต สาธารณะ

 

๓. วันรับสมัคร

          วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕6๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

๔. หลักฐานการสมัคร

     (๑) ใบสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รับที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล) จำนวน ๑ ฉบับ

     (๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

     (๓) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

     (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

     (๕) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

     (๖) สำเนาระเบียนผลการเรียน/ใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

     (๗) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ

 

๕. วันคัดเลือก/สัมภาษณ์และประกาศผล

     สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ถ้าไม่มาทำการคัดเลือกในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ และ ประกาศผลวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

๖. วันรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ถ้าไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๕ 

 

http://www.kanchana.ac.th/file_upload/file-20.pdf